انتقال تکنولوژی GTL-MTG

                                                                                  

 

 • عنوان طرح:

توليد بنزين یورو 4 و 5 از گاز طبيعی به روش GTL  از طريق تکنولوژی MTG

 • پيمانکار داخلی

شرکت گسترش فرآیند شریف به انتقال تکنولوژی و يک شرکت دارای رتبه يک نفت و گاز

 • صاحب تکنولوژی

 کشور آلمان

 •  شامل تکنولوژی های جديد و به روز
 1. توليد اکسيژن از هوا،
 2. توليد گاز سنتز،
 3. راکتور تبديل گاز سنتر دی متيل اتر و در ادامه هیدروکربن¬های رنج بنزين
 4. جداسازی محصولات (بنزين با مشخصات یورو 4)
 •  تجهیزات و ماشين آلات خط توليد

 کشور آلمان و سوييس

 • مواد اوليه

  مواد اوليه اين واحد خط گاز طبيعی است که از شبکه سراسری ميتوان از طريق خط لوله دريافت نمود.

 • نحوه توليد

 • توزيع محصولات در فرآیند