دی اکسيد کربن بعنوان Purging

يکی از چالش های پيش رو در پالايشگاه های نفت و گاز، کاهش ميزان فلرينگ به صور مختلف می باشد تا کم کم بتواند به استانداردهای زيست محيطی جهانی برای هوای پاک نزديکتر گردند. هرچه نسبت ميزان فلرينگ پالايشگاه به ميزان توليد آن کاهش يابد.

نمایش بیشتر

امکان سنجی بازيافت فلر

چگونگي تاثير فعاليت هاي بشر بر محيط زيست به عنوان يكي از مهمترين موضوعات سياستي از سالهاي پاياني قرن بيستم همواره مورد بحث بوده است . به منظور بازيافت و مصرف گازهاي ارسالي به مشعل، شركت نفت و گاز پارس، طرح جامع توسعه پايدار پارس جنوبي، مقدمات لازم را فراهم آورده است.

نمایش بیشتر

طراحی و مهندسی معکوس سيستم کنترل

برج هاي تقطير از مهم ترين تجهيزات فرآيندي به کار رفته در يک واحد توليدي هستند. نحوه انتخاب يک سيستم کنترلي مناسب براي برج تقطير، در عملکرد برج و کيفيت محصول تاثير مستقيم و بسزايي دارد.

نمایش بیشتر

مطالعات ديناميکی CFD

این پروژه اثرات حرارتي کولرهاي هوايي روغن خنک کننده بر روی دمای هوای توربين گازی بواسطه محل قرار گيري آنهارا بررسی کرد.

نمایش بیشتر

مطالعات ديناميکي کمپرسور

در اين پروژه هدف انجام آناليز حساسيت و آزمودن سيستم Cold Anti Surge با منظور کردن ايزومتريک ، برگه های فنی موجود تجهيزات در مواجهه با شرايط غير نرمال بود.

نمایش بیشتر

افزايش ظرفيت پالايشگاه چهارم پارس جنوبی

در اين پروژه هدف افزايش ظرفيت پالايشگاه چهارم گاز پارس جنوبي به ميزان تقريبي 10 درصد بود. قبل از اجرای پروژه ظرفيت پالايشگاه چهارم MMCFD 3900 بود. اين پالايشگاه شامل 3 فاز و ظرفيت هر فاز MMSCD 1300 بود. در اين پروژه کليه اقدامات مقتضی برای افزايش ظرفيت پالايشگاه انجام گرديد.

نمایش بیشتر

کاهش ميزان H2S نفت خام

در اين پروژه که به نوع Retrofit می باشد، مهمترين مسئله يافتن روشي مناسب براي اعمال تغييرات لازم در واحد آب تيمور است تا به وسيله آن ميزان گاز H2S در نفت خام توليدي در حد مجاز باشد.

نمایش بیشتر