شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف
فارسی English
گسترش فرایند شریف

رضا درستی

مدیر عامل و عضو هیت مدیره
دکتری مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای جداسازی

غلامرضا باغمیشه

رئیس هیئت مدیره و سرپرست دپارتمان مهندسی
دکتری مهندسی شیمی کنترل فرآیند

مسعود طهماسب نژاد

عضو هیئت مدیره و سرپرست دپارتمان گاز
کارشناس ارشد مهندسی گاز