شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف
فارسی English
گسترش فرایند شریف

شبیه ساز پایا و پویای شبکه انتقال گاز (GPNS)

معمولا جهت پيش بينی پارامترهای مختلف گاز و تجهيزات انتقال گاز در بخشهای مختلف شبکه از شبيه سازها استفاده می گردد. نرم افزار GPNS امکان شبيه سازی شبکه را در حالات پایا و پویا (استاتيک و ديناميک) دارد. اين نرم افزار از امکانات گرافيکی استاندارد برقرار می باشد. در حوزه های شبکه های انتقال، تغذیه و توزیع میتوان از این نرم افزار استفاده نمود. جهت ایجاد شبکه از ادوات مختلف موجود مانند خطوط، شيرهای باز و بسته، شيرهای تنظيمی، کمپرسور، کولر، هيتر میتوان استفاده نمود. همچنين امکان ايجاد مبادی ورودی و خروجی گاز مانند پالايشگاه، ايستگاه تقليل فشار (CGS,TBS) در اين نرم افزار وجود دارد. قابليت های عمومی نرم افزار به شرح زير میباشد:

  1. امکان تخمين دما، فشار و جریان در بخشهای مختلف شبکه
  2. تخمين توان منتقل شده به کمپرسورها
  3. تخمين ميزان گاز ذخيره شده در بخش يا کل شبکه
  4. تخمين ميزان انرژی مورد نياز در کولرها و هيترها
  5. تخمين ميزان تغييرات در بازه های مختلف زمانی در اثر تغيير آنی در پارامترهای شبکه


شبیه