شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف
فارسی English
گسترش فرایند شریف

سيستم جامع طراحی و محاسبات شبکه‌های گازرسانی (GPNet)

نرم‌افزار سيستم جامع طراحي و محاسبات شبکه‌هاي گازرساني (GPNET) و سيستم بازاريابي از سال 85 در واحدهای مهندسی گازهای استانی در قالب نسخه تجاری 3.2 مورد استفاده قرار گرفته است. وظيفه اصلی اين نرم‌افزار پيش‌بينی شرايط فشاری و توزيع جريان و تخمين سايز در يک شبکه مورد مطالعه است. بدين‌منظور در مرحله اول پيکربندی شبکه شامل خطوط و مصرف‌کنندگان در نرم‌افزار وارد می‌گردد. از ابزار بازاريابی جهت تخمين دقيقتر ميزان مصرف در هر گره استفاده شده است. در گام بعد نرم‌افزار آماده شبيه‌سازی پايا می‌باشد. بعد از اجرای شبيه‌سازی از آيتمهای متنوعی جهت تحليل و نمايش نتايج و گرفتن خروجی‌های استادارد استفاده شده است. امروزه با توجه به اينکه پروژه‌های گازرسانی تقريباً رو به اتمام می‌باشد از اين نرم‌افزار جهت کنترل شبکه‌های موجود استفاده می‌گردد. آخرين نسخه مورد استفاده در گازهای استانی نسخه 4.23.1 می باشد.

از بخشها و قابليت نرم‌افزار می توان به موارد زير اشاره نمود:

  • منو ها، آيکن ها، Toolbar

کلا کاربری نرم‌افزار را می‌توان در 3 مورد 1- پياده‌سازی پيکربندی شبکه 2- اجرای شبيه‌سازی پايا و 3- بررسی و تحليل نتايج شبکه خلاصه نمود. تمام ابزارهای لازم برای انجام اين 3 مرحله در منوها و جعبه‌ابزارهای نرم‌افزار قرار داده شده است.

جعبه‌ابزار Toolbox برای استفاده از ابزارهای مورد نياز برای ايجاد، ويرايش، انتقال و حذف ادوات بازاريابی (Area, Division, Block, Side & Code) و گره‌بندی (Pipe & Node) در اختيار قرار داده شده است.

بخش Layer برای نمايش لايه‌های موجود در صفحه نمايش و بخش View برای رنگ‌بندی صفحه نمايش و پارامترهای خط، گره و کد مورد استفاده قرار می‌گيرد.

همچنين از منوهای Home، File، Tools، View، Setting، Forecast و Help نيز جهت استفاده از تمام قابليت‌های نرم‌افزار استفاده شده است.

تعدادی از آيتمهای منوهای ذکر شده که کاربری بيشتری دارند جهت دسترسی سريعتر بصورت آيکن در زير منوها قرار داده شده‌اند.

  • تنظيمات شبيه‌سازي (معادلات، ضرايب و...) و بازاريابی

تنظيمات پارامترهای اساسی طراحی مانند وزن مخصوص، ضريب تراکم‌پذيری و ضريب‌همزمانی گاز، روش حل شبکه، معادله تخمين ضريب اصطکاک در اين بخش تعيين می‌گردد. همچنين در بخش تنظيمات بازاريابی مقادير ضرايب رشد، اقليم و تبديل سوخت مايع به گاز وارد می‌گردد.

  • بخش بازاريابي (معرفي کد ها، مصارف و نحوه اعمال تغييرات در جدول مصارف) و گزارش‌گيری

ترسيم ادوات بازاريابی مانند ناحيه، منطقه، بلوک، سايدها و کدها در اين بخش قابل انجام می باشد. با تنظيم پارامترهای بازاريابی می توان در اقسام گوناگون مقادير حال و آينده مصارف را مشاهده نمود. همچنين میتوان گزارش بازاريابی را در قالب فايل های اتوکد و متنی (اکسل و PDF ) دريافت نمود.

  • ايجاد پيکربندی و ساخت يک شبکه ساده گاز رساني

منظور از پيکربندی شبکه ترسيم و ورود اطلاعات ادوات شبکه است. در يک محيط گرافيک امکان ترسيم پيکربندی شبکه براحتی قابل انجام می باشد. 

  • ورود اطلاعات اجزای گره بندی و بازاريابی از نرم‌افزار AutoCAD

در صورتی که سه جزء اساسی نقشه شبکه (Polygon, Polyline & Point) درست تعريف و ترسيم شده باشند و به اصطلاح نقشه GISReady باشد تقريبا نيازی به ترسيم شبکه در نرم‌افزار نبوده و فايل AutoCAD مربوطه را در نرم‌افزار بارگذاری نمود تا کل شبکه با تنظيمات آن بصورت خودکار ترسيم گردد.

  • ورود اطلاعات از طريق لايه‌های GIS (Shape file)

در صورت موجود بودن لايه‌های GIS (فعلا Shape file) تقريبا نيازی به ترسيم شبکه در نرم‌افزار نبوده و لايه‌های مربوطه را در نرم‌افزار بارگذاری نمود تا کل شبکه با تنظيمات آن بصورت خودکار ترسيم گردد.

  • بارگذاری عکس و يا نقشه اتوکد به‌عنوان پس زمينه

جهت کمک به ترسيم می‌توان از نقشه‌های کدی و عکس‌ها جهت پس‌زمينه نمودن محيط نمايش استفاده نمود. امکان بارگذاری به تعداد متعدد عکس در بخشهای مختلف شبکه در يک پروژه قرار داده شده است بطوری که امکان پرش و Zoon از عکسی به عکس ديگر وجود دارد.

  • خروجی اتوکد و PDF از نرم‌افزار

جهت پرينت و يا کنترل داده‌ها می‌توان از محيط نمايش با تمام اطلاعات آن خروجی اتوکد و PDF گرفت.

  • تعيين ميزان و زمان گاز تخليه

میتوان برای يک مثال موردی خاص و يا نمونه کشيده شده در نرمافزار با تعيين چند شير بلودان و تعريف مشخصه شير ميران و زمان تخليه گاز را محاسبه نمود.


سيستم