شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف
فارسی English
گسترش فرایند شریف

پروژه بازيافت و مصرف گازهاي ارسالي به مشعل (پارس جنوبی)

شبکه جمع آوری و سوزاندن گازهای فلر از بخشهای اصلی شبکه جمع آوری، مخزن جداکننده مایعات و قطرات و مشعل فلر تشکیل گردیده است. در سیستم های بازیافت گازهای ارسالی به سیستم فلر، عموماً پس از مخزن جداکننده مایعات و قطرات، یک خط لوله فرعی از خط لوله اصلی ارسال گازهای فلر به مشعل منشعب شده و به ورودی سیستم مکش (کمپرسور رینگ مایع، کمپرسور مارپیچی یا سیستم اجکتور) متصل می گردد تا گازها پس از فشرده سازی بازیافت شوند. سیستمهای مکش و کمپرسورها مجهز به کنترل کننده های دقیق به منظور تثبیت فشار ورودی خود می باشند. در صورتی که به هر دلیلی این سیستم نتواند فشار ورودی را کنترل نماید، به منظور جلوگیری از مکش احتمالی هوا به درون شبکه فلر و پیش گیری از خطرات ناشی از افزایش غلظت اکسیژن در خط فلر، از سیستم‌های جلوگیری از ورود هوا استفاده می گردد.


پروژه