شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف
فارسی English
گسترش فرایند شریف

EPC واحد پالايشی سيستم پیوسته (CONTINUOUS)، نیمه پیوسته (SEMI-BATCH)و ناپيوسته (BATCH) مواد سنگين و نيمه سنگين(محل اجرا خرمشهر)

طراحی، ساخت و اجرای واحد مینی ریفاینری (Mini Refinery) برای جداسازی و تصفيه شيميايي محصولات ميان تقطير توسط اين مجموعه بصورت پکيج کامل اجرا شده است. اين پکيج شامل واحدهای فرآيندی و Utility های مورد نياز آن واحد بوده است. آماده سازی زمين و همچنين سيستم آتش نشانی به شرکت تخصصی واگذار شده است.


EPC