سامانه مدیريت عملکرد فرآيندی و داشبورد مدیريتی

سامانه مدیريت عملکرد فرآيندی و داشبورد مدیريتی

سامانه مدیريت عملکرد سيستم، داشبورد مدیريتی و فنی

سامانه عملکرد سيستم فرآیند و داشبورد مدیريتی1

گسترش فرآیند شریف

                     


سامانه عملکرد سيستم چيست؟

سامانه عملکرد سیستم در واقع برای پایش عملکرد کل فرآیند و همچنین تک تک تجهیزات فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد، و باید داده ها فرآیندی به صورت آنلاین یا نیمه آنلاین از واحد اخذ و در سامانه بارگذاری شود. در این سیستم با کمک رابط‌های ویژه، از پایگاه داده‌های ذخیره شده توسط سیستم كنترل DCS مجتمع استفاده گرديده و توسط تكنيك‌هاي محاسباتي داده‌هاي غير قابل اندازه‌گيري محاسبه شده و درنهايت پارامترها و شاخص‌هاي مصرف مواد و انرژي و ميزان نشر آلاينده‌ها در مجتمع مورد محاسبه قرار مي‌گيرند.سيستم يکپارچه مديريت اطلاعات و پايش داده‌هاي زيست محيطي با هدف مکانيزه کردن تحليل اطلاعات و انجام محاسبات مصرف مواد و انرژي، و پايش زيست محيطي مجتمع، به منظور کنترل روند انتشار آلاينده‌ها، مصرف انرژي و ميزان توليد و مصرف و اعمال شرايط بهره‌برداري بهينه طراحي مي‌گردد.

در این پروژه اطلاعات فرآيندي به صورت Online از طريق رابط سيستم‌هاي کنترل مجتمع PIMS به صورت ساعتی دريافت می‌گردد. از آنجا که تعداد کمي از انديس‌هاي مفيد از طريق اطلاعات خام دریافت شده قابل محاسبه هستند. به منظور توليد اطلاعات بيشتر و تبدیل داده به انديس هاي فرآيندی مفيد، تحليل هاي ترموديناميکي و محاسبه برخي داده هاي غير قابل اندازه گيري انجام می‌گیرد. 

سامانه عملکرد سيستم فرآیند و داشبورد مدیريتی2

گسترش فرآیند شریف

Soft Sensor که وظايف فوق الذکر را انجام مي‌دهد يکي از بخش‌هاي اصلي اين سيستم تحليل‌گر مي‌باشد. به طور كلي، نرم افزار مانیتورینگ با توجه به اطلاعات در دسترس آن (شامل اطلاعات ثبتي و نيز اطلاعات شبيه سازي و نيز اطلاعات فراهم شده توسط كاربر نرم افزار)، سيستم كنترل را تحليل، و محاسبات مربوط به آن را به صورت خودكار، و در نهايت دقت و سرعت ممكن محاسبه می‌کند. همچنین گزارش‌هاي اجمالي و تفصيلي مربوطه را تهيه می‌نمايد.

در اين سيستم با كمك رابط‌هاي ويژه، از پايگاه داده‌هاي ذخيره شده توسط سيستم كنترل DCS مجتمع استفاده گرديده و توسط تكنيك‌هاي محاسباتي داده‌هاي غير قابل اندازه‌گيري محاسبه شده و درنهايت پارامترهاي و شاخص‌هاي مصرف مواد و انرژي و ميزان نشر آلاينده‌ها در مجتمع مورد محاسبه قرار مي‌گيرند.


سيستم يکپارچه مديريت اطلاعات و پايش داده‌هاي زيست محيطي با هدف مکانيزه کردن تحليل اطلاعات و انجام محاسبات مصرف مواد و انرژي و پايش زيست محيطي مجتمع، به منظور کنترل روند انتشار آلاينده‌ها، مصرف انرژي و ميزان توليد و مصرف و اعمال شرايط بهره‌برداري بهينه طراحي مي‌گردد.

در این پروژه اطلاعات فرآيندي بصورت Online از طريق رابط سيستم‌هاي کنترل مجتمع PIMS به صورت ساعتی دريافت می‌گردد. از آنجا که تعداد کمي از انديس هاي مفيد، از طريق اطلاعات خام دریافت شده قابل محاسبه هستند، به منظور توليد اطلاعات بيشتر و تبدیل داده به انديس هاي فرآيندی مفيد، تحليل هاي ترموديناميکي و محاسبه برخي داده هاي غير قابل اندازه گيري انجام می‌گیرد.

طراحي Soft Sensor که وظايف فوق الذکر را انجام مي دهد يکي از بخش هاي اصلي اين سيستم تحليل‌گر مي‌باشد. به طور كلي، نرم افزار مانیتورینگ با توجه به اطلاعات در دسترس آن (شامل اطلاعات ثبتي و نيز اطلاعات شبيه سازي و نيز اطلاعات فراهم شده توسط كاربر نرم افزار) سيستم كنترل را تحليل، و محاسبات مربوط به آن را به صورت خودكار و در نهايت دقت و سرعت ممكن محاسبه می‌کند، و گزارش‌هاي اجمالي و تفصيلي مربوطه را تهيه می‌نمايد.

سامانه عملکرد سيستم فرآیند و داشبورد مدیريتی3
سامانه عملکرد سيستم فرآیند و داشبورد مدیريتی4

گسترش فرآیند شریف

لینک های مرتبط: