سيستم جامع طراحی و محاسبات شبکه‌های گازرسانی (GPNet)

سيستم جامع طراحی و محاسبات شبکه‌های گازرسانی (GPNet)

هدف از تهيه نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز، ارائه سرويس به نرم‌افزارهاي ديگر جهت تخمين پارامترهاي ترموديناميک مورد نياز مي‌باشد

GPNET1

گسترش فرآیند شریف

       

 

هدف از تهيه نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز، ارائه سرويس به نرم‌افزارهاي ديگر جهت تخمين پارامترهاي ترموديناميک مورد نياز مي‌باشد. بدين‌منظور نرم‌افزارGTCS (Gas Thermodynamic Calculation System)  با گرافيک مستقل تهيه گرديد. اين نسخه به کاربر اين امکان را مي‌دهد که علاوه بر استفاده از آن بطور کاملاً مستقل، از کتابخانه آن در نرم‌افزارهاي ديگر مانند شبيه‌ساز خطوط انتقال و نرم‌افزارهايي که از استاندارد COM تبعيت مي‌کنند استفاده نمايد.

GPNET2
GPNET3
GPNET4
GPNET5
GPNET6

گسترش فرآیند شریف

لینک های مرتبط: