شبیه ساز پایا و پویای شبکه انتقال گاز (GPNS)

شبیه ساز پایا و پویای شبکه انتقال گاز (GPNS)

معمولا جهت پيش بينی پارامترهای مختلف گاز و تجهيزات انتقال گاز در بخشهای مختلف شبکه از شبيه سازها استفاده می گردد. نرم افزار GPNS امکان شبيه سازی شبکه را در حالات پایا و پویا (استاتيک و ديناميک) دارد

2-GPNS
GPNS-3

گسترش فرآیند شریف

نرم افزار GPNS چيست

هدف از تهيه اين نرم‌افزار، طراحی شبکه‌های انتقال گاز بين شهری (جديد الاحداث) و يا برآورد عملکرد شبکه‌های موجود در شرايط مختلف می‌باشد. اين نرم‌افزار قادر به ارائه و يا دريافت سرويس از/ به ساير نرم‌افزارها بصورت خودکار و پنهان می‌باشد.معمولا جهت پيش بينی پارامترهای مختلف گاز و تجهيزات انتقال گاز در بخش‌های مختلف شبکه از شبيه سازها استفاده می‌گردد. نرم افزار GPNS امکان شبيه سازی شبکه را در حالات پایا و پویا (استاتيک و ديناميک) دارد. اين نرم افزار از امکانات گرافيکی استاندارد برقرار می باشد. در حوزه های شبکه های انتقال، تغذیه و توزیع میتوان از این نرم افزار استفاده نمود. جهت ایجاد شبکه از ادوات مختلف موجود مانند خطوط، شيرهای باز و بسته، شيرهای تنظيمی، کمپرسور، کولر، هيتر میتوان استفاده نمود. همچنين امکان ايجاد مبادی ورودی و خروجی گاز مانند پالايشگاه، ايستگاه تقليل فشار (CGS,TBS) در اين نرم افزار وجود دارد. قابليت های عمومی نرم افزار به شرح زير میباشد:

1. امکان تخمين دما، فشار و جریان در بخشهای مختلف شبکه

2. تخمين توان منتقل شده به کمپرسورها

3. تخمين ميزان گاز ذخيره شده در بخش يا کل شبکه

4. تخمين ميزان انرژی مورد نياز در کولرها و هيترها

5. تخمين ميزان تغييرات در بازه های مختلف زمانی در اثر تغيير آنی در پارامترهای شبکه

4-GPNS
5-GPNS
6-GPNS
GPNS-7
GPNS-8
GPNS-9
GPNS-10
GPNS-11

گسترش فرآیند شریف

ینک های مرتبط:

GPNS-12
GPNS-13
GPNS-14
GPNS-15
GPNS-16
GPNS-17
GPNS-18
GPNS-19
GPNS-20
GPNS-21
GPNS-22
GPNS-23
GPNS-24
GPNS-25
GPNS-26
GPNS-28
GPNS-29
GPNS-30
GPNS-31
GPNS-34
GPNS-35
GPNS-36