نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز (GTCS)

نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز (GTCS)

هدف از تهيه نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز، ارائه سرويس به نرم‌افزارهاي ديگر جهت تخمين پارامترهاي ترموديناميک مورد نياز مي‌باشد.

GTCS1

گسترش فرآیند شریف

                

 

 

هدف از تهيه نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز، ارائه سرويس به نرم‌افزارهاي ديگر جهت تخمين پارامترهاي ترموديناميک مورد نياز مي‌باشد. بدين‌منظور نرم‌افزار GTCS (Gas Thermodynamic Calculation System) با گرافيک مستقل تهيه گرديد. اين نسخه به کاربر اين امکان را مي‌دهد که علاوه بر استفاده از آن بطور کاملاً مستقل، از کتابخانه آن در نرم‌افزارهاي ديگر مانند شبيه‌ساز خطوط انتقال و نرم‌افزارهايي که از استاندارد COM تبعيت مي‌کنند استفاده نمايد.

GTCS2
GTCS3
GTCS4
GTCS5
GTCS6
GTCS7
GTCS8
GTCS9
GTCS10
GTCS11
GTCS12
GTCS13
GTCS14

گسترش فرآیند شریف

لینک های مرتبط: