نرم‌افزار نظام لوله‌کشی گاز (NGPS)

نرم‌افزار نظام لوله‌کشی گاز (NGPS)

نرم‌افزار نظام لوله‌کشی گاز در طراحی سيستم لوله‌کشی گاز، متقاضيان عمده از فشار 2 تا 60 پوند در حوزه‌های صنعتی و 1/4 پوند در حوزه‌های ساختمانی را مورد استفاده قرار می‌ دهد.

NGPS1

گسترش فرآیند شریف

نرم‌افزار نظام لوله‌کشی گاز در طراحی سيستم لوله‌کشی گاز، متقاضيان عمده از فشار 2 تا 60 پوند در حوزه‌های صنعتی و 1/4 پوند در حوزه‌های ساختمانی را مورد استفاده قرار می‌ دهد. با درنظرگيری ملزومات مورد نظر در کتابچه مبحث 17 مقررات ملی ساختمان ايران، کل فرآيند طراحی بصورت سيستماتيک به انجام می‌رسد. اين نرم‌افزار در حال استاندارد سازی و دريافت مجوز از سازمان مسکن و شهرسازی می‌باشد. شروع به کار در اين نرم‌افزار از ترسيم سه بعدی بر پايه پلان ساختمان است و بعد از سايزينگ اتوماتيک، به تهيه گزارش مطابق استانداردهای موجود می‌انجامد.

NGPS2
NGPS3
NGPS4
NGPS5
NGPS6
NGPS10
NGPS11
NGPS12
NGPS13
NGPS13
NGPS14
NGPS7
NGPS8
NGPS9

گسترش فرآیند شریف

لینک های مرتبط: