افزايش ظرفيت پالايشگاه چهارم پارس جنوبی

                               

در اين پروژه هدف افزايش ظرفيت پالايشگاه چهارم گاز پارس جنوبي به ميزان تقريبي 10 درصد بود. قبل از اجرای پروژه ظرفيت پالايشگاه چهارم MMCFD 3900 بود. اين پالايشگاه شامل 3 فاز و ظرفيت هر فاز MMSCD 1300 بود.

در اين پروژه کليه اقدامات مقتضی برای افزايش ظرفيت پالايشگاه انجام گرديد.

کليه مدارک فنی واحد شامل PFD، P&ID، PSVها، برگه های فنی تک تک تجهیزات منجمله کمپرسورها، اکسپندرها و همچنين خطوط مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. استراتژی افزايش ظرفيت براساس تجهیزات موجود در واحد اتخاذ شد و طی يک شبيه سازی ديناميکی مورد ارزيابی قرار گرفت. مقرر شد اين افزايش ظرفيت طی 72 ساعت انجام گیرد. با توجه به استراتژی مناسبی که انتخاب شده بود خوشبختانه افزايش ظرفيت طی 8 ساعت در ترين گازی و طی 18 ساعت در ترين مايع انجام گردید که يکی از موفقيت­های چشم گیر اين طرح است. اين پروژه يکی از طرح های برتر پارس جنوبی در زمينه افزايش ظرفيت قلمداد می­شود. کليه عمليات افزايش ظرفيت توسط تيم مشاور مهندسی شرکت گسترش فرآیند شریف انجام گردید.

optimizing
optimizing

لینک های مرتبط :