*بهینه سازی، انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد FEED، پروژه های كاهش گازهای ارسالی به فلر و كاهش انتشار SO2در پالایشگاه‌های گازی اول تا هشتم پارس جنوبی

بهینه سازی، انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد FEED، پروژه های كاهش گازهای ارسالی به فلر و كاهش انتشار  SO2در پالایشگاه‌های گازی اول تا هشتم پارس جنوبی