انتقال تکنولوژی فرآيندها

انتقال تکنولوژی

با توجه به شرايط کشور و محدويت های شديدی که توسط قدرت های بزرگ عليه ایران قرارداده شده است. کشور را از نظر تکنولوژی روز دنیا در شرايط بحرانی قرارداده است. علیرغم وجود تلاش گران صنعتی در عرصه های مختلف اين ذات ارتباط با سایر تکنولوژی هاست که منجر به شکوفايي می شود. صرفا اينکه بگوييم کشور پیشرفتهای زيادی در دوره تحريم می کند، درست نيست و نياز است ارتباط های تکنولوژيک با سایر کشورها برقرار شود تا شرايط را برای ظهور و شکوفايي آن در کشور باشيم.

اين مجموعه با توجه به تجربياتی که در اين عرضه در صنايع توليدی کشور دارد و همچنين ارتباطات خوبی که با برخی از شرکتهای خارجی برقرار کرده می تواند در اين راستا خدمات خوبی را ارايه نمايد. اين خدمات بيشتر حالت انتقال يک تکنولوژی توليد در کشور می باشد که باعث ميشود منابع خام در کشور با ارزش افزوده بالاتری به خارج صادر گردد يا در صنايع داخلی کشور با قيمت مناسب تری عرضه گردد.

در حال حاضر موارد ذيل برای ساخت واحد به کشور مورد بررسی قرار گرفته و شرکت خارجی همکار علیرغم تحريم ها می تواند به کشور خدمات ارايه نمايد:

1- ساخت واحدهای مينی رفاينری پيشرفته از ظرفيت 1000 بشکه تا 10000 بشکه در روز -با توليد محصولات روز نفتی دنيا

2- ساخت واحد توليد متانول در ظرفيت های پايين

3- ساخت نانو دوده صنعتی از گاز طبيعی که در حال حال حاضر در کشور اين تکنولوژی وجود ندارد.

4- توليد فنل و استون

5- توليد بنزين یورو 4 و 5 از گاز طبيعی با درصد تبديل بسيار بالا مطابق با بهترين تکنولوژی های موجود در دنيا

6- توليد انواع مواد شيميايي با فرمولاسيون پيچیده و سنتزی

7- توليد اتيل استات - متيل استات از مسیرهای مقرون به صرفه

8- توليد اکسیژن خالص به روش غشای سراميکی

Oxygen-Generator with Ceramics-(Perovskite)- Membrane-Module

  (2 to 5000 kg/h Oxygen 100%) Energy-Efficient (0,35 kWh/Nm3 Oxygen) 

Oxygen Production Cost-effective at scale from 2 to 50000 kg/h Oxygen Variable Operation

Mobile Self-Contained Units Oxygen-Production for Syntheses, Chemical Oxidation,Fermentation, Effluent Treatment, Metallurgy