شرکت های همکار

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس
  شرکت ملی گاز ایران
شرکت ملی گاز ایران
شرکت پتروشیمی بندر امام
شرکت پتروشیمی بندر امام
مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 2و3
مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 2و3
شرکت سازه پردازی
شرکت سازه پردازی
شرکت پالایش نفت آبادان
شرکت پالایش نفت آبادان
شرکت پتروشیمی ره آوران فنون
شرکت پتروشیمی ره آوران فنون
شرکت مناطق نفت خیز جنوب
شرکت مناطق نفت خیز جنوب
مجتمع گاز پارس جنوبی
مجتمع گاز پارس جنوبی
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
شرکت پتروشیمی امیر کبیر
شرکت پتروشیمی امیر کبیر
ﺷﺮکت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﻮﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ
ﺷﺮکت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﻮﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه صنعت نفت
مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 4و5
مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 4و5
شرکت تهران جنوب
شرکت تهران جنوب
شرکت پتروشیمی بیستون
شرکت پتروشیمی بیستون
شرکت پالایش گاز پارسیان
شرکت پالایش گاز پارسیان
مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 6،7و8
مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 6،7و8
شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
پژوهشگاه نیرو
پژوهشگاه نیرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
شرکت پترو آموت پویا
شرکت پترو آموت پویا
شرکت پارس آتی رو غرب اروند
شرکت پارس آتی رو غرب اروند