مطالعات ديناميکي کمپرسور

انجام مطالعات ديناميکي حلقه Anti-Surge -1
انجام مطالعات ديناميکي حلقه Anti-Surge -1

در اين پروژه هدف انجام آناليز حساسيت و آزمودن سيستم Cold Anti Surge با منظور کردن ايزومتريک­، برگه­ های فنی موجود تجهيزات در مواجهه با شرايط غير نرمال بود. بهترين روش برای طراحی و انتخاب حلقه ­های کنترل کمپرسور، استفاده مدل­های ديناميکی است که در آن مسايل هيدروليکی، ترموديناميکی و موازنه جرم و انرژی بطور همزمان در نظر گرفته می­شود.

موارد ذيل بعنوان اهداف اصلی پروژه:

  1. تهيه و ساخت مدل ديناميکي فرآيندی شامل کمپرسور و لوله­های ارتباطی آن و ملحقات اثر گذار بر روی سيستم فشرده سازی گاز.
  2. بررسي عملکرد  Cold Anti Surge در مواجه با اغتشاشات متعارف و گزارش عملکرد آن
  3. بررسي عملکرد  Hot Anti Surge بهمراه Cold anti surge در مواجه با اغتشاشات و شرايطESD  و انتخاب شير کنترل مناسب

Surge در کمپرسورهای سانتريفوژ:

عواملی که معمولاً موجب Surgeدر کمپرسور­های سانتريفوژ می­شود عبارتند از:

1-  بالا بودن فشار در هدر خروجي در زمان, وارد شدن يك كمپرسور به خط

2- كاهش دبي كمپرسور به هر علت (كاهش مصرف در پايين دست يا بسته شدن شيرهاي بين راهي خطوط انتقال يا تريپ خوردن ايستگاههاي بعدي)

3- افزايش فشار در هدر خروجي كمپرسور به علت بسته شدن مسير در پايين دست

4- كاهش فشار گاز ورودي به كمپرسور به هر علت

5- تغييرات در جرم مولكولي سيال به علت تغيير در تركيب گاز

6- كاهش سريع دور به هر علت (مثلا توقف اضطراري)

پديده Surge در کمپرسور نتايج ذيل را بهمراه خواهد داشت:

1- ايجاد آشفتگي در فرآيند

2- كم شدن بازده

3- كم شدن عمر كمپرسور به دليل آسيب­هاي مكانيكي وارده به آب بندها، ياتاقان­ ها، روتور و پروانه­ ها) در اين پديده به علت نوسانات شديد فشار، روتور دائما به سمت جلو و عقب رانده شده كه موجب وارد آمدن بار اضافي بر روي ياتاقان­ها خصوصا ياتاقان­های بار محوري مي شود).

flow1
flow1
flow2
flow2
مطالعات ديناميکي کمپرسور سانتريفوژ يونيت 106فاز 20-21 پارس جنوبي
مطالعات ديناميکي کمپرسور سانتريفوژ يونيت 106فاز 20-21 پارس جنوبي

لینک های مرتبط: