مطالعات ديناميکی CFD

CFD1
CFD1

                    

 

این پروژه اثرات حرارتي کولرهاي هوايي روغن خنک کننده بر روی دمای هوای توربين گازی بواسطه محل قرار گيري آنهارا بررسی کرد. در شکل  چيدمان سه بعدي واحد مورد نظر قرا گرفت. از آنجا که دماي هواي، هواي ورودي به توربين گازي روي بازده توربين تاثير زيادی داراست، که در بيشتر شرايط، هواي داغ خروجي کولر هوايي روغن موجب افزايش دماي هواي توربين و در نتيجه کاهش بازده توربين گازی و در نهايت افزايش سوخت میشود. براي اين منظور تاثير دبي هواي داغ متاثر از باد غالب بصورت  CFD شبيه­ سازي شد. نتيجه اين شبيه ­سازي پروفايل دما در محل مکش توربين گازي شد که دماي مورد نياز مي­باشد. در صورتي که هواي داغ عبوري از کولرهاي روغن خنک کننده کمپرسور بر روي هواي ورودي توربين تاثير بگذار و تاثير اين دما از طريق منحني­هاي عملکرد توربين گازي قابل تعيين و محاسبه است و می ­بايست در خصوص جابجايي کولرهوايي و يا ايجاد موانع مناسب برای آن چاره انديشی نمود.

CFD2
CFD2