نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز (GTCS)

GTCS1
GTCS1

                

 

 

هدف از تهيه نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز، ارائه سرويس به نرم‌افزارهاي ديگر جهت تخمين پارامترهاي ترموديناميک مورد نياز مي‌باشد. بدين‌منظور نرم‌افزار GTCS (Gas Thermodynamic Calculation System) با گرافيک مستقل تهيه گرديد. اين نسخه به کاربر اين امکان را مي‌دهد که علاوه بر استفاده از آن بطور کاملاً مستقل، از کتابخانه آن در نرم‌افزارهاي ديگر مانند شبيه‌ساز خطوط انتقال و نرم‌افزارهايي که از استاندارد COM تبعيت مي‌کنند استفاده نمايد.

GTCS2
GTCS2
GTCS3
GTCS3
GTCS4
GTCS4
GTCS5
GTCS5
GTCS6
GTCS6
GTCS7
GTCS7
GTCS8
GTCS8
GTCS9
GTCS9
GTCS10
GTCS10
GTCS11
GTCS11
GTCS12
GTCS12
GTCS13
GTCS13
GTCS14
GTCS14