نرم‌افزار نظام لوله‌کشی گاز (NGPS)

NGPS1
NGPS1

نرم‌افزار نظام لوله‌کشی گاز در طراحی سيستم لوله‌کشی گاز، متقاضيان عمده از فشار 2 تا 60 پوند در حوزه‌های صنعتی و 1/4 پوند در حوزه‌های ساختمانی را مورد استفاده قرار می‌ دهد. با درنظرگيری ملزومات مورد نظر در کتابچه مبحث 17 مقررات ملی ساختمان ايران، کل فرآيند طراحی بصورت سيستماتيک به انجام می‌رسد. اين نرم‌افزار در حال استاندارد سازی و دريافت مجوز از سازمان مسکن و شهرسازی می‌باشد. شروع به کار در اين نرم‌افزار از ترسيم سه بعدی بر پايه پلان ساختمان است و بعد از سايزينگ اتوماتيک، به تهيه گزارش مطابق استانداردهای موجود می‌انجامد.

NGPS2
NGPS2
NGPS3
NGPS3
NGPS4
NGPS4
NGPS5
NGPS5
NGPS6
NGPS6
NGPS7
NGPS7
NGPS8
NGPS8
NGPS9
NGPS9
NGPS10
NGPS10
NGPS11
NGPS11
NGPS12
NGPS12
NGPS13
NGPS13
NGPS13
NGPS13
NGPS14
NGPS14