کاهش ميزان H2S نفت خام

optimizing tower
optimizing tower

 

        

 

دستارورد های پروژه:

  • دسترسی به يک مدل ترموديناميکی و فرآیندی مطبق بر نفت خام ایران برای مدلسازی و شبيه سازی واحدهای شیرين سازی و تثبیت نفت خام برای اولين بار در کشور
  • انجام پروژه طراحی مفهمومی و پايه مهندسی برای يک واحد عملياتی بزرگ در کشور

توضيحات تفصيلی 

کارخانه آب تيمور روزانه 50000بشکه نفت خام را فرآوري مي‌نمايد. تغييرات فرآيندي موجود در اين کارخانه شامل دو مرحله مخزن تثبيت پر فشار و فشار متوسط مي‌باشد که در ادامه به منظور تثبيت نهايي به برج عريان ساز سرد فرستاده مي‌شود. گاز شيرين مورد استفاده در اين واحد از خارج از مجتمع و از واحد اهواز 3 با يک خط لوله تامين مي‌گردد. خروجي نفت خام تثبيت شده به دو مخزن ذخيره با ظرفيت حدود 1000 متر مکعب ارسال مي‌گردد. لازم به ذکر است در اين مجتمع سيستم گرمايشي از قبيل Hot oil ، Steam و يا پکيج‌هاي گرمايشي آب - گليکول موجود نيست.

در اين پروژه که به نوع Retrofit می باشد، مهمترين مسئله يافتن روشي مناسب براي اعمال تغييرات لازم در واحد آب تيمور است تا به وسيله آن ميزان گاز H2S در نفت خام توليدي در حد مجاز باشد.هدف از اجراي اين پروژه بررسي پتانسيل‌هاي واحد آب تيمور به منظور کاهش ميزان H2S نفت خام با حفظ ساير مشخصه‌هاي نفت خام توليدي مي‌باشد. بنابراين بعد از بررسي شرايط واحد و انجام آزمايشات و انجام برخي تست‌ران‌ها، و بر اساس آزمايشي ميداني و بررسي فني و اطلاعات جمعآوري شده وضعيت فعلي واحدها و تأسيسات موجود، راهکارهاي عملي در واحد براي نيل به کاهش ميزان  H2S نفت خام تا 15ppm ارايه شد.

optimizing tower1
optimizing tower1