سيستم جامع طراحی و محاسبات شبکه‌های گازرسانی (GPNet)

1GPNET
GPNET1

       

 

هدف از تهيه نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز، ارائه سرويس به نرم‌افزارهاي ديگر جهت تخمين پارامترهاي ترموديناميک مورد نياز مي‌باشد. بدين‌منظور نرم‌افزارGTCS (Gas Thermodynamic Calculation System)  با گرافيک مستقل تهيه گرديد. اين نسخه به کاربر اين امکان را مي‌دهد که علاوه بر استفاده از آن بطور کاملاً مستقل، از کتابخانه آن در نرم‌افزارهاي ديگر مانند شبيه‌ساز خطوط انتقال و نرم‌افزارهايي که از استاندارد COM تبعيت مي‌کنند استفاده نمايد.

GPNET2
GPNET2
GPNET3
GPNET3
GPNET4
GPNET4
GPNET5
GPNET5
GPNET6
GPNET6