نرم‌افزار بهينه‌ساز شبکه های انتقال گاز (GNOS)

نرم‌افزار بهينه‌ساز شبکه های انتقال گاز (GNOS)

بهينه‌سازي شبكه انتقال گاز باعث كاهش تجزيه و تحليل زمان شبيه‌سازي و كاهش مصرف سوخت و بطور كلي باعث پيشرفت كاركرد خط مي‌گردد.

GNOS

گسترش فرآیند شریف

                      

 

بهينه‌سازي شبكه انتقال گاز باعث كاهش تجزيه و تحليل زمان شبيه‌سازي و كاهش مصرف سوخت و بطور كلي باعث پيشرفت كاركرد خط مي‌گردد. بدين‌منظور در نرم‌افزار GNOS با استفاده از الگوريتم ژنتيک و با تنظيم پارامترهای شبکه در يک شبکه نمونه می‌توان ميزان مصرف سوخت، مصرف انرژی و مقدار گاز ذخيره شده در شبکه را بهينه نمود.

گسترش فرآیند شریف

لینک های مرتبط: