طراحی و ساخت سيستم مانيتورينگ پالايشگاه سوم

طراحی و ساخت سيستم مانيتورينگ پالايشگاه سوم

در اين سيستم با كمك رابط‌هاي ويژه، از پايگاه داده‌هاي ذخيره شده توسط سيستم كنترل DCS مجتمع استفاده گرديده و توسط تكنيك‌هاي محاسباتي داده‌هاي غير قابل اندازه‌گيري محاسبه شده و درنهايت پارامترهاي و شاخص‌هاي مصرف مواد و انرژي و ميزان نشر آلاينده‌ها در مجتمع مورد محاسبه قرار مي‌گيرند.

گسترش فرآیند شریف

در اين سيستم با كمك رابط‌هاي ويژه، از پايگاه داده‌هاي ذخيره شده توسط سيستم كنترل DCS مجتمع استفاده گرديده و توسط تكنيك‌هاي محاسباتي داده‌هاي غير قابل اندازه‌گيري محاسبه شده و درنهايت پارامترهاي و شاخص‌هاي مصرف مواد و انرژي و ميزان نشر آلاينده‌ها در مجتمع مورد محاسبه قرار مي‌گيرند.سيستم يکپارچه مديريت اطلاعات و پايش داده‌هاي زيست محيطي با هدف مکانيزه کردن تحليل اطلاعات و انجام محاسبات مصرف مواد و انرژي و پايش زيست محيطي مجتمع، به منظور کنترل روند انتشار آلاينده‌ها، مصرف انرژي و ميزان توليد و مصرف و اعمال شرايط بهره‌برداري بهينه طراحي مي‌گردد.

در این پروژه اطلاعات فرآيندي بصورت Online از طريق رابط سيستم‌هاي کنترل مجتمع PIMS به صورت ساعتی دريافت می‌گردد. از آنجا که تعداد کمي از انديس هاي مفيد از طريق اطلاعات خام دریافت شده قابل محاسبه هستند به منظور توليد اطلاعات بيشتر و تبدیل داده به انديس هاي فرآيندی مفيد، تحليل هاي ترموديناميکي و محاسبه برخي داده هاي غير قابل اندازه گيري انجام می‌گیرد.


 

مانیتورینگ 1

گسترش فرآیند شریف

طراحي Soft Sensor که وظايف فوق الذکر را انجام مي دهد يکي از بخش هاي اصلي اين سيستم تحليل گر مي باشد. به طور كلي، نرم افزار مانیتورینگ با توجه به اطلاعات در دسترس آن (شامل اطلاعات ثبتي و نيز اطلاعات شبيه سازي و نيز اطلاعات فراهم شده توسط كاربر نرم افزار) سيستم كنترل را تحليل و محاسبات مربوط را به صورت خودكار و در نهايت دقت و سرعت ممكن محاسبه و گزارشهاي اجمالي و تفصيلي مربوطه را تهيه می‌نمايد.

در اين سيستم با كمك رابط‌هاي ويژه، از پايگاه داده‌هاي ذخيره شده توسط سيستم كنترل DCS مجتمع استفاده گرديده و توسط تكنيك‌هاي محاسباتي داده‌هاي غير قابل اندازه‌گيري محاسبه شده و درنهايت پارامترهاي و شاخص‌هاي مصرف مواد و انرژي و ميزان نشر آلاينده‌ها در مجتمع مورد محاسبه قرار مي‌گيرند.سيستم يکپارچه مديريت اطلاعات و پايش داده‌هاي زيست محيطي با هدف مکانيزه کردن تحليل اطلاعات و انجام محاسبات مصرف مواد و انرژي و پايش زيست محيطي مجتمع، به منظور کنترل روند انتشار آلاينده‌ها، مصرف انرژي و ميزان توليد و مصرف و اعمال شرايط بهره‌برداري بهينه طراحي مي‌گردد.

در این پروژه اطلاعات فرآيندي بصورت Online از طريق رابط سيستم‌هاي کنترل مجتمع PIMS به صورت ساعتی دريافت می‌گردد. از آنجا که تعداد کمي از انديس هاي مفيد از طريق اطلاعات خام دریافت شده قابل محاسبه هستند به منظور توليد اطلاعات بيشتر و تبدیل داده به انديس هاي فرآيندی مفيد، تحليل هاي ترموديناميکي و محاسبه برخي داده هاي غير قابل اندازه گيري انجام می‌گیرد.

مانیتورینگ 2

گسترش فرآیند شریف

طراحي Soft Sensor که وظايف فوق الذکر را انجام مي دهد يکي از بخش هاي اصلي اين سيستم تحليل گر مي باشد. به طور كلي، نرم افزار مانیتورینگ با توجه به اطلاعات در دسترس آن (شامل اطلاعات ثبتي و نيز اطلاعات شبيه سازي و نيز اطلاعات فراهم شده توسط كاربر نرم افزار) سيستم كنترل را تحليل و محاسبات مربوط را به صورت خودكار و در نهايت دقت و سرعت ممكن محاسبه و گزارشهاي اجمالي و تفصيلي مربوطه را تهيه می‌نمايد.

 

لینک های مرتبط :